Nádražní 252/1, 693 01 Hustopeče

smetanova@aksmetanova.cz

+420 774 188 814

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) Vás informuji o zpracování Vašich osobních údajů.

Správce osobních údajů

 • Iveta Nečasová, advokátka
 • IČO: 14061287
 • sídlem Nádražní 252/1, 693 01 Hustopeče
 • E-mail: aknecasova@gmail.com
 • Tel: 774188814
 • (dále jen „správce osobních údajů“ nebo „advokát“)
 • Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením GDPR.

Právní základ pro zpracování

 • Smlouva o poskytování právních služeb, která byla s klientem uzavřena nebo kterou klient s advokátem hodlá uzavřít
 • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „klient„), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.
 • V případě kontaktování advokáta klientem prostřednictvím kontaktního webového formuláře, je právním základem pro zpracování osobních údajů souhlas klienta. Ten lze odvolat e-mailem zaslaným na adresu aknecasova@gmail.com, případně písemně na adrese sídla advokáta.

Účel zpracování

 • Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem, popř. úkony předcházející uzavření smlouvy. V případě kontaktování advokáta prostřednictvím webového formuláře, je účelem zpracování kontaktování klienta. Účelem zpracování jsou rovněž povinnosti advokáta vyplývající mu z platných právním předpisů (např. vedení účetnictví, archivace dokumentů).

Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • Externí účetní kancelář
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení GDPR.

Práva klienta

  • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
  • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
  • Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
  • Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
  • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se uplatní pouze v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu klienta uděleného odesláním kontaktního webového formuláře. V případě zpracování osobních údajů na základě smlouvy o poskytování právních služeb se odvolání souhlasu neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
  • V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)